ἀδιαλείπτως

ἀδιαλείπτως
ἀδιάλειπτος
unintermitting
adverbial
ἀδιάλειπτος
unintermitting
masc/fem acc pl (doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • непрестаньно — (72) нар. Постоянно, непрестанно: молитисѧ непрѣстаньно. (ἀδιαλείπτως) Изб 1076, 102 об.; христа непрестаньно славословѧ. Стих 1156–1163, 31 об.; къ гробѹ ѹбо непрестаньно приход˫а (ἀδιαλείπτως). ЖФСт XII, 144 …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • неостоупьно — (5*) нар. Неотступно, постоянно: неѡстѹпно стражѣте. (ἀσύγγνωστα!) ГА XIII–XIV, 163б; бл҃гообразно неостѹпно г(с)ви исправити тщащимсѧ. ПНЧ XIV, 14в; всю недѣлю до новоѥ не(д)лѣ въ ст҃ы празновати подобаеть неостѹпно вѣрнымъ. (ἀπεριλείπτως) Там… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • безпрестани — (100) нар. Непрестанно, постоянно: и небесьноѥ цьсарьствиѥ. ||=имоуща. чюдо творита беспрѣстани. Стих 1156 1163, 74 74 об.; и онъ мьнѩшесѩ на дьнѣ морѩ сѣдѩ и великъмь гласъмь въпи˫ааше беспрѣстани. ст҃ыи николаѥ помози ми. ЧудН XII, 68в; не… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • неослабьно — (5*) нар. 1.Неослабно, постоянно: жьртвеникѹ бо неѡслабно нощь и д҃нь пре(д)сто˫ать анг҃ли. ПНЧ 1296, 129; молите же сѧ неослабно чада мо˫а възлюблена˫а и любима˫а (μὴ διαλείποιτε) ФСт XIV, 102в; тако всегда творите. тако неослабно дѣлаите.… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • CAPELLINA — vox recentioris aevi, occutrit in Vita B. Iustinae de Aretio num. 3. ac significat festum precatoriorum globulorum, vulgo Rosarium, German. Rosenkrantz, Italis Capellina, Chapellet Gallis, quô in Communione Romana Deiparam salutare mos est.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • MONASTRIA — eadem cum Moniali. Hae, ut et Monachi, etiam pallium habuêre, nec muliebre quidem, sed virile, quod tamen prohibuerat XIII. Canon Gangrensis Synodi, his verbis: Εἴτις γυνὴ δὶ νομιζομένην ἄσκησιν μεταβάλλοιτο ἀμφίεσμα, καὶ ἀντὶ τοῦ ἐιωθότος… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • RASOPHORI — Graeci Ῥαςοφόροι, novitii Monachi dicuntur, apud Balsamonem in Syn. Constantinopolit. can. 5. a voce rasum, ῥάςον Graecis recentioribus; quô nomine indumentum indigitatur detritum et usu defloccatum, ὁ τρίβων ἐκλιπὼν κροκύδας. Althelmus de Laude… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • κατασύνεχα — επίρρ. 1. αμέσως μετά, σε άμεση συνέχεια, σε άμεση ακολουθία 2. συνεχώς και αδιαλείπτως. [ΕΤΥΜΟΛ. < κατ(α) * + συνεχής + επιρρμ. κατάλ. α (πρβλ. κατα μεσήμερ α, κατά στρατ α)] …   Dictionary of Greek

  • νομαλέως — (Α) (κατά τον Ησύχ.) «ἀδιαλείπτως». [ΕΤΥΜΟΛ. < *νομ αλέος < νομός / νομή + κατάλ. αλέος (πρβλ. λυσσ αλέος)] …   Dictionary of Greek

  • νωλεμές — (Α) επίρρ. 1. χωρίς διακοπή, αδιαλείπτως, συνεχώς 2. με σταθερό τρόπο, ακλόνητα. [ΕΤΥΜΟΛ. Πρόκειται πιθ. για σύνθ. λ., το α συνθετικό τής οποίας είναι το στερητ. πρόθημα νη *, ενώ το β συνθετικό παραμένει άγνωστο. Κατά μία άποψη, το β συνθετικό… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”